Saturday, November 28, 2009

"Brekken," Kråkstad: En Bygdebok


M. Østlid, "Brekken," Kråkstad: En Bygdebok, Bind II (1931), 102-104. Images courtesy of Verla Williams.

Brekken.

Den folkelige uttale er Brekka (med dobbelt tonelag). Eldre former: um Brekko, um Brekkonæ 1361, i Brekko 1500, Breckan 1536, Breke 1578, Breken 1723. Til grunn ligger substantivet brekka (f.) = en bakke. I et brev fra 1539 kalles gården Smørbrekka, likeså i et bygselbrev 1759.

Gården var fjerdings- eller ødegård; gammelt matr.nr. 125, gml. skyld 8 lispund tunge, som 1723 foreslås forhøiet til 12 lispd. Da anføres: "Middelmådig jord; skog til husreparasjoner og litt til lastebruk. Står 2 skjepper blandkorn, 6 t. havre; avler 9 lass høi; 2 hester, 6 storfe, 4 sauer". Fikk 1839 nytt nr. 43, ny skyld 3 daler 4 ort 9 skilling; revidert skyld 1886: 7,32 mark.

Var kirkegods, hørte oprinnelig til Hobøl kirke, men blev 1529 overført til Hobøl prestebol. Av et brev fra 1361 fremgår det at det den gang var 2 Brekkegårder, øvre og nedre Brekke.

Brukere: 1665: Laurids Lauritzen. Efter 1700: Gudbrand Rasmussen fikk bygselbrev 1718, g. m. Anne Rasmusdtr. Han døde 1749, 83 år. Enken brukte til 1759, da sønnen Rasmus Gulbrandsen fikk bygselbrev på gården, som da kalles S m ø r b r e k k a.Brekken.

Han var gift med Mari Larsdtr. Asperud. De bruker til 1783, da svigersønnen Ole Evensen Ambjørnrud, g. m. Gunhild Rasmusdtr. Brekke, fikk bygselbrev på gården. Han døde 1808, 57 år. Deres barn: Samuel, f. 1784. Rasmus, f 1787. Andreas, f. 1789. Even, f. 1791. Thore, f. 1793. Gunhild, f. 1797.

1810 får Rasmus Olsen, sønn av den avdøde bruker Ole Evensen, bygselbrev på gården; g. m. Malene Gulbrandsdtr.

Rasmus Olsen døde samme år, og enken blev gift til Arnestad i Vestby; samtidig fikk svogeren Johannes Hansen Arnestad bygselbrev på Brekken, utstedt 1810. Han avstår det 1811 til Vebjørn Vebjørnsen Vål. Hadde vært skoleholder i 10 år (1797-1807). Om hans virke i skolen, se 329-30. Var med i første herredstyre. Blev holdt for å kunne litt av hvert; skulde ha hatt "svarteboka". Han fikk kongelig skjøte på gården 1837. Han døde 1852, 72 år. Hadde vært gift 2 ganger. 1) med Dorthe Andersdtr. Alvim. 2) Inger Marie Christiansdtr. (fra Hobøl). 4 barn: Gunhild, g. m. Samuel Pedersen Bjørke. Vebjørn Vebjørnsen, f. 1821. Johanne, g. m. Christian Thoresen Gjevelsrud, Enebakk. Anders Sigvard, f. 1849.

Enken Inger Marie Christiansdtr. blev gift igjen med Olaus Hellemundsen Berger.
[Uthevelse tilføyd.] Gården blev ved skifteauksjon solgt for 3000 spd. til Johan Olsen Bjertsrud. 1855 blev gården delt: De to brødrene Olaus og Edvard Hellemundsen Berger kjøpte hver sin halvdel.

B r u k s n r. 1 Johan Olsen solgte, som nevnt ovenfor, denne del 1855 til Olaus Hellemundsen Berger, gift med enken Inger Marie Christiansdtr. Brekken. Han hadde også Nedre Berger. Ved hans død 1858 solgte enken gården for 1800 spd. til Lars Nilsen Kvillese, og den har siden fulgt denne gård. (See Kvillese).

B r u k s n r. 2 Edvard Hellemundsen Berger fikk kjøpt denne del 1855 for 1900 spd. Var gift med Anne-Oline Syversdtr. Hanekrop, f. 1834, † 1883. Edv. Brekke var ordfører 1881-85. Se I. s. 212. Han døde 1901. Barn: Herman (f. 1861, † 1931), g. m. Marie Hoel (Ås); kjøpmann i Oslo. Bolette, f. 1861, † 1931. Oline, f. 1863, har landhandleri i Hobøl. Elise, f. 1866, †1897. Sigvart, f. 1868, † 1924, kjøpmann ved Tomter st.; g. m. Helene Rud, Kråkstad. Ludvig, f. 1870, kjøpmann ved Kråkstad st. Laura, f. 1873, lærerinne i Kråkstad, se I s. 377. Anna, f. 1878, † 1913. – Efter Edv. Brekkes død 1901 blev gården solgt til Johannes J. Mørk, som kort tid efter selger den til Petter Narvestad. Efter hans død blev den 1923 solgt til Kristian Malle.

English translation:

Brekken.

The popular pronunciation is Brekka (with double inflection). Older forms: um Brekko, um Brekkonæ 1361, to Brekko 1500, Breckan 1526. Breke 1578, Breken 1723. The basis lies in the noun, b r e k k a = en bakke, a hill. In a letter from 1529 calls the farm Smørbrekka, likewise in a lease 1759.

The farm was a quarter or abandoned farm; old tax number 125, old tax 8 lispund weight, as 1723 suggests for the hay to 12 lispd. Then cites: "Average land; woods for house improvements and a little for home use. Sowed 2 half-bushels grain mixture, 6 barrels oats, raises 9 loads hay; 2 horses, 6 cattle, 4 sheep. Received 1839 new number 43, new tax 3 daler, 4 ort 9 shilling; revised tax 1886: 7.32 mark.

Was church property, belonged originally to Hobøl church but was transferred to Hobøl parsonage. By a letter from 1361 [it is] evident that at one time there were 2 Brekke farms, upper and lower Brekke.

Farmers: 1665: Laurids Lauritzen. After 1700: Gudbrand Rasmussen got lease 1718, married to Anne Rasmusdtr. He died 1749, 83 years old. The widow farmed until 1759, when her son Rasmus Gulbrandsen got the lease to the farm, which was then called Smørbrekka. He was married to Mari Larsdtr Asperud. They farmed until 1783, then their son-in-law Ole Evensen Ambjørnrud, married to Gunhild Rasmusdtr. Brekke, got lease to the farm. He died 1808, 57 years old. Their children: Samuel, born 1784. Rasmus, born 1787. Andreas, born 1789. Even, born 1791. Thore, born 1793. Gunhild, born 1797.

1810 Rasmus Olsen, son of deceased farmer Ole Evensen received lease to the farm; married to Malene Gulbrandsdtr.

Rasmus Olsen died same year, and the widow was married to Arnestad in Vestby; at the same time her brother-in-law Johannes Hansen Arnestad received the lease to Brekken, issued 1810. He ceded it 1811 to Vebjørn Vebjørnsen Vål. He was school teacher for 10 years (1797-1807). Of his work in the school see Volume 1, pages 329-330. He was on the first township board. Was considered to know little of each; was supposed to have had the "blackbook." He got royal deed of conveyance to the farm in 1837. He died 1852, 72 years. Had been married 2 times. 1) to Dorthe Andersdtr Alvim. 2) Inger Marie Christiansdtr. (from Hobøl). 4 children: Gunhild, married to Samuel Pedersen Bjørke. Vebjørn Vebjørnsen, born 1821. Johanne, married to Christian Thorersen Gjevelsrud, Enebakk. Anders Sigvard, born 1849.

The widow Inger Marie Christiansdtr. was married again to Olaus Hellemundsen Berger.
[Emphasis added.] The farm was sold by "inheritance auction" for 3000 spd. to Johan Olsen Bjertsrud. 1855 the farm was divided in two: the 2 brothers, Olaus and Edvard Hellemundsen Berger bought each a half part. . . .

0 comments:

Post a Comment